Why Gordon Brown's ‘Bigotgate’ Threw Everything Into Disarray